Biologické preparáty (mikroorganizmy) a servis

Systém odpadovej vody v ČOV (čistička odpadových vôd) je z biologického hľadiska nestabilný a podlieha zmenám v množstve ako aj v stupni znečistenia vody na prítoku, starnutiu kalu, preťaženiu, toxickým šokom, teplote, pH, ... Tieto zmeny negatívne ovplyvňujú kvalitu vody na výstupe ČOV (BSK5, CHSK, N, tvorba peny, usadzovanie kalu, tvorba zápachu, ...).

Vodné plochy môžu vplyvom vonkajších faktorov (znečistenie, klimatické podmienky, zmeny v rastlinnom alebo živočíšnom osadenstve,...) stratiť samočistiacu schopnosť a odumierať.

Pôda sa znečistí chemickými látkami (uhľovodíky, zlúčeniny fenolu, kyanidy, organické kyseliny, ...) nie je možné ju ďalej využívať a navyše predstavuje zdroj znečistenia podzemnej vody.
Poľnohospodárstvo a priemysel produkujú organický odpad (tuky, ropné látky, močovina, výkaly, ...), ktoré sa v prírode ťažšie rozkladajú prirodzenou cestou a u ktorých je iný spôsob likvidácie finančne náročný.


Naša spoločnosť úzko spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými výrobcami špeciálnych biologických preparátov (zmes mikroorganizmov) na likvidáciu organického znečistenia s cieľom poskytnúť svojmu zákazníkovi rýchle a efektívne riešenie problému.
To nám umožňuje dať svojmu klientovi istotu riešenia „šitého na mieru“ a tak zabezpečiť ekologickú a ekonomickú likvidáciu znečistenia na čisto prírodnej báze!

Výhodou aplikácie našich biologických preparátov (zmes mikroorganizmov) je:

 • Rýchly účinok (riešenie havarijných situácií).
 • Žiadne investičné náklady (nie je potreba dodatočných stavieb alebo zariadenia).
 • Aplikácia iba vtedy, keď vznikne problém.

 

Prínos pre zákazníka:

 • Zvýšenie účinnosti čistenia vody – zníženie parametrov BSK5, CHSK, TNK, NL, ....
 • Zvýšenie kapacity čističky odpadových vôd ( ČOV).
 • Odstránenie zápachu.
 • Zníženie nákladov na likvidáciu organického odpadu (kal, tuk, močovina, ... ).
 • Ochrana proti toxickým šokom a preťaženiu.
 • Zníženie spotreby energie.
 • Rýchla obnova správnej činnosti čističky pri nábehu.
 • Odstránenie znečistenia pôdy.

Aplikáciu produktov podporujeme komplexným servisom, profesionálnym know-how a dlhoročnou skúsenosťou v tejto oblasti.

Komplexný servis obsahuje:

 • Vypracovanie riešenia „šitého“ pre Vašu potrebu (produkty, zariadenie, servis).
 • Meranie a analytické vyhodnotenie parametrov systému.
 • Pravidelné nastavovanie dávok produktov podľa hodnôt nameraných parametrov.
 • Inštalácia a údržba meracích a riadiacich zariadení.
 • Monitorovanie účinnosti ošetrovaného zariadenia.
 • Diagnostika a prevencia havarijných stavov zariadenia.
 • Poradenstvo biologického manažmentu.
Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok