O spoločnosti

Spoločnosť FINECON, s.r.o. vznikla v roku 1992 ako obchodná firma v oblasti priemyselných chemikálií. O rok na to svoje podnikanie rozšírila o aktivity chemických špecialít pre úpravu kotlových, chladiacich a technologických vôd. V tejto oblasti si vybudovala významné postavenie vďaka vlastnej výskumno-vývojovej základni, ktorá jej umožňuje ponúknuť svojim zákazníkom riešenie „šité na mieru“ ako aj profesionálnemu servisu, ktorý poskytuje svojim zákazníkom.
Neskôr obchodné aktivity spoločnosť rozšírila o distribučnú a poradenskú činnosť v oblasti surovín pre kozmetický priemysel.
Tretia činnosť spoločnosti, práca v oblasti urýchlenia rozkladu organických nečistôt, má výrazne ekologický charakter.
Dnes pracuje spoločnosť FINECON vo vlastných administratívnych, výrobných a skladových priestoroch. Súčasťou firmy je laboratórium pre vstupnú a výstupnú kontrolu a oddelenie vývoja a aplikačného výskumu.
Spoločnosť pôsobí nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí. Má vybudovanú vlastnú sieť regionálnych manažérov na zabezpečenie spoľahlivého servisu na území Slovenska a krajín stredo-európskeho regiónu.
Spoločnosť kladie dôraz na kvalitu produktov a služieb. Na kompletné riadenie kvality sme vybudovali systém riadenia kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015.
Sučasne bol vybudovaný environmentálny systém manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14001:2015.
Tento proces bol zavŕšený úspešným absolvovaním certifikačného auditu spoločnosťou Bureau Veritas Certification. 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

O.O.Ú.

Prehlásenie o politike kvality a environmentu

Predmetom činnosti spoločnosti je:
- výroba, distribúciachemických produktov a servis pri ich používaní
- nákup  a predaj biologických produktov, poradenstvo a servis
- poradenstvo, nákup, predaj, distribúcia surovín do kozmetického priemyslu

Tieto činnosti sú pre spoločnosť prioritné a sú na ne kladené najvyššie kvalitatívne ciele.
Vedenie sa preto rozhodlo za účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov spoločnosti vybudovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva , ktorý spolu so systémom riadenia kvality bude zárukou, že sa popri snahe o uspokojovanie požiadaviek našich zákazníkov zabezpečí rovnováha medzi prevádzkovými, ekonomickými a environmentálnymi požiadavkami. 

Vízia

Plniť a uspokojovať požiadavky zákazníkov a predvídať tieto požiadavky. Poskytovať kvalitné služby v oblasti predmetu podnikania. Kreatívne pristupovať k novým požiadavkám zákazníkov.
Zavádzať nové poznatky tak, aby jednotlivé činnosti spoločnosti boli konkurencieschopné a aby spĺňali požiadavky legislatívne ako i požiadavky zákazníkov.

Politika kvality a environmentu

 • Maximálne naplniť požiadavky zákazníka
 • Plánovite rozširovať rozsah poskytovaných produktov
 • Neustálym zlepšovaním SMK zefektívňovať proces realizácie činností spoločnosti
 • Stotožniť záujmy pracovníkov s politikou a cieľmi spoločnosti
 • Docieliť väzby „spokojný pracovník = spokojný zákazník“.
 • Dodržiavať environmentálne požiadavky na ochranu vody, pôdy a ovzdušia
 • Zaviesť triedenie odpadu
 • Preventívnymi opatreniami znižovať pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na životné a pracovné prostredie
 • Dodržiavať právne predpisy
 • Pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality celej produkcie sú potrebné permanentné školenia všetkých zamestnancov spoločnosti
 • Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia spokojnosti zákazníkov je aj znižovanie rozsahu nezhôd v dodávaní výrobkov a služieb
 • Maximálne využívať všetky ekologicky dostupné suroviny ; vyberať len tie, ktoré sú ekologicky odbúrateľné
 • Zachovať korektné vzťahy s okolím

Všetci zamestnanci spoločnosti sa riadia uvedenými zásadami v plnom rozsahu pri všetkých činnostiach. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude zabezpečovať potrebné zdroje pre plnenie tohto záväzku.
 

 

Copyright © FINECON, s.r.o.,1992 - 2024 | Vytvoril MONUMENTAL - Tvorba web stránok